Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.readysteady.pl


I. Definicje użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.readysteady.pl

1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.readysteady.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5 Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym;

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy READYSTEADY a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.readysteady.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3 Dostępny pod adresem www.readysteady.pl sklep internetowy READYSTEADY.PL, prowadzony jest przez READYSTEADY.PL prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Readsyetady Sp z o.o. ul. Wiklinowa 2, 43-378 Rybarzowice, NIP: 9372679553, REGON: 363909137. Dane adresowe : Readsyetady Sp z o.o. ul. Wiklinowa 2, 43-378 Rybarzowice. Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres trade@readysteady.pl lub tel: +48 733 000 413 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres trade@readysteady.pl lub pod numerem telefonu +48 733 000 413 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x980px Java Script

2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep www.readysteady.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni;

2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep www.readysteady.pl oraz pobrać go.

2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;

3.4 Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez READYSTEADY Sp z o.o. z siedzibą w Rybarzowicach zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).;

3.5 READYSTEADY może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności gdy klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez READYSTEADY za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię READYSTEADY.;

3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody READYSTEADY.

3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla READYSTEADY.;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.carspot.com.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4 Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) zakładanego czasu dostawy

4.5 W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam, do zapłaty"

4.6 Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z READYSTEADY. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu;

4.7 Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: ”Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e- mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”;

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

V. Dostawa

5.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej oraz INPOST tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy zależne są od zakupionego towaru,

5.2 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.3 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta);

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)

6.2 Klient ma możliwość płatności:
a) przelewem na numer konta bankowego: MBank S.A. 13 1140 2004 0000 3102 7979 0566
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) zapłata kartą płatniczą Pol Card, Visa Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia

6.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 500 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 500 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Readysteady Sp z o.o. 43-378 Rybarzowice ul. Wiklinowa 2 lub pocztą elektroniczną na adres: trade@readysteady.pl). Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2.Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Readysteady Sp z o.o. 43-378 Rybarzowice ul. Wiklinowa 2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy klient pokrywa koszty dostawy towaru do READYSTEADY.

7.3. Warunkiem przyjęcia przez READYSTEADY zwrotu towaru od klienta jest jego nie naruszony stan - bez oznak użytkowania oraz zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku takiego zwrotu obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie towaru do wysyłki. Adres zwrotu: READYSTEADY SP ZO.O. 43-378 Rybarzowice ul. Wiklinowa 2.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1 READYSTEADY jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w kodeksie cywilnym;

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres: trade@readysteady.pl READYSTEADYT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

8.3.Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres trade@readysteady.pl lub listownie na adres: READYSTEADY SP Z o.o. 43-378 Rybarzowice ul. Wiklinowa 2, za pomocą formularza reklamacji. Formularz reklamacji Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można odręcznie sporządzić formularz podając w nim:
- swój login ze sklepu i numer zamówienia
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
- pełny adres do wysyłki zwrotnej
- nr konta i dane do przelewu klienta
- przyczynę reklamacji lub opis wady

Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi READYSTEADY. W PRZYPADKU ODSYŁANIA REKLAMOWANEGO TOWARU NALEŻY STARANNIE GO ZAPAKOWAĆ ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ W TRAKCIE TRANSPORTU Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Po odbiorze przesyłki z wyżej wymienionymi załącznikami reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni i zostaną Państwo powiadomieni o jej wyniku.
Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
Aby uzyskać informacje na temat reklamacji prosimy o kontakt z Działem Zwrotów i Reklamacji pod nr tel. 733 000 413.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 READYSTEADY podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów;

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić READYSTEADY o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego;

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: Readysteady Sp z o.o. 43-378 Rybarzowice ul. Wiklinowa 2, mailowo pod adres: trade@readysteady.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

9.4 W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu;

9.5 READYSTEADY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

X. Postanowienia końcowe

10.1 READYSTEADY jest właścicielem zdjęć produktowych, grafik wykorzystanych do prezentacji swojej oferty handlowej. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. READYSTEADY nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy READYSTEADY a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy READYSTEADY prowadzącym sklep internetowy a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę READYSTEADY.;

10.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.